"Mitokusan Sanbutsu-ji / Nageiredou" Japanese Temple Model

1/75 Scale "Mitokusan Sanbutsu-ji Nageiredou"
Wooden Japanese Temple Model, by Woody JOE

"Houry-ji Temple / Daikoudou" Japanese Temple Model

1/150 Scale "Houry-ji Temple Daikoudou"
Wooden Japanese Temple Model, by Woody JOE

"Horyu-ji Temple / Kondo" Japanese Temple Model

1/150 Scale "Horyu-ji Temple Kondo" 
Wooden Japanese Temple Model, by Woody JOE

"Houryji Temple / Yumedono (Hall of Dreams)" Japanese Temple Model

1/150 Scale "Houryji Temple Yumedono"
Wooden Japanese Temple Model, by Woody JOE

"Sensou-ji Temple Kaminarimon (Half specification)" Japanese Temple Model

1/100 Scale "Sensou-ji Temple Kaminarimon (Half specification)"
Wooden Japanese Temple Model, by Woody JOE

"Houry-ji Temple / Inner Gate" Japanese Temple Model

1/150 Scale "Houry-ji Temple Inner Gate"
Wooden Japanese Temple Model, by Woody JOE